Цивільне право

Адвокатське об’єднання «Дефендо», пропонує послуги адвоката у цивільних справах. Вас зможуть не тільки проконсультувати з правових аспектів проблеми, але й підкажуть най оптимальніший спосіб її вирішення.

Участь адвоката в цивільному процесі України полягає у здійсненні ним представництва і захисті суб’єктивних майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб та в сприянні суду у всебічному, повному і об’єктивному з’ясуванні обставин справи, прав і обов’язків сторін.

Адвокат у цивільних справах може виконувати функцію представника позивача, відповідача та третьої особи.

Основним завданням об’єднання у такого роду справах, є ретельний аналіз справи, відпрацювання всіх можливих шляхів розвитку ситуації. Адже від того, який шлях буде обраний, буде залежати і результат якого буде досягнуто. Результат у даному випадку, має та буде відповідати об’єктивним інтересам клієнта, який звернувся по допомогу.

Об'єднання у таких справах, керується не тільки принципами закону, але і тими даними, доказами, документами та інформацією яка отримана в ході надання правової допомоги.

Об'єднання може гарантувати фаховість послуг адвоката, адже від цього також буде залежати і результат. Яким завершиться справа.

Цивільне право – це галузь права, яка регулює особисті та майнові відносини між особами (громадянами, іноземцями, особами без громадянства, юридичними особами, державою та іншими соціальними утвореннями з метою задоволення їх потреб та захисту інтересів.

Загальними засадами цивільного законодавства є:

 1. Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;
 2. Неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом;
 3. Свобода договору;
 4. Свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;
 5. Судовий захист цивільного права та інтересу;
 6. Справедливість, добросовісність та розумність;

Цивільні правовідносини – це суспільні відносини, що регулюються нормами цивільного права. Тобто це врегульовані нормами цивільного права правові зв’язки між рівними та незалежними суб’єктами, які мають суб’єктивні цивільні права та обов’язки.

Особливості цивільних правовідносин є:

 1. Їх учасники фізичні та юридичні особи – незалежні та рівноправні та мають організаційно-правову та майнову відособленість;
 2. Цивільні правовідносини складаються з приводу матеріальних та нематеріальних благ;
 3. Учасники цивільно-правових відносин є носіями суб’єктивних цивільних прав та обов’язків;
 4. Вони мають диспозитивний характер (головною підставою виникнення правового зав’язку між суб’єктами цивільного права є цивільно-правовий договір);
 5. Вони виникають, змінюються і припиняються як на підставі правових норм, так і юридичних фактів;
 6. Захист об’єктивних прав та примус щодо виконання суб’єктивних обов’язків здійснюються за допомогою специфічних мір впливу та в особливому порядку (позовному).

Завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.